LOGIN REGISTER

Search-Courses

Category

NUCHTLITIR BUNSCOILE - 11 SAMHAIN 2020

Nuachtlitir Iar-Bhunscoile - 11 samhain 2020

Nuachtlitir ionad oideachais an chláir – Iar-Bhunscoil

nuachtlitir - 11 samhain 2020

Fón: 065 684 5500 | | Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Roinn an Nuachtlitir seo le Múinteoirí eile, Múinteoirí Riachtanais Speisialta agus NQTs nach bhfuil ar ár liosta poist trí cliceáil anseo.

DEISEANNA UASOILIÚNA DO MHÚINTEOIRÍ CLÁRAITHE CHUN MAITIMAITIC, FISIC AGUS SPÁINNIS A MHÚINEADH.

UASOILIÚNA DO MHÚINTEOIRÍ CLÁRAITHE CHUN - MAITIMAITIC, FISIC AGUS SPÁINNIS A MHÚINEADH
D’fhógair an An tAire Oideachais Norma Foley TD agus An tAire Ard Oideachais agus Breis Oideachais,Taighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Simon Harris TD tionscnamh nua a chruthóidh trí chlár oideachais nua  a thabharfaidh uasoiliúint do mhúinteoirí Iar-Bhunscoile cláraithe chun Maitimaitic, Fisic agus Spáinnis a mhúineadh.

Osclóidh na próisis iarratais go luath agus ba cheart iarratais a dhéanamh chuig an HEI cuí. Tuilleadh eolais faoi na cláir agus na próisis iarratais, chomh maith le spriocdhátaí iarratais, ar fáil ag na naisc seo leanas:

  • Dioplóma Gairmiúil do Mhúineadh Fisice: DCU (An príomh Institiúd), UL agus OÉ, Gallimh – CLICEÁIL ANSEO
  • Higher Diploma in Spanish for Teaching (Post-Primary): UCC – CLICEÁIL ANSEO
  • Professional Diploma in Mathematics for Teaching: UL (lead institution), NUIG, DCU, TUD, CIT, LYIT and WIT – CLICEÁIL ANSEO

sCÉIM EALAÍONTÓIR I SCOILEANNA 2020/2021

Cónaitheachtaí Ealaíontóirí i Scoileanna
Tá an Clár Ealaíontóirí i Scoileanna Oifig Ealaíona deartha chun deiseanna a chruthú d’ealaíontóirí agus scoileanna oibriú le chéile thar tréimhse ama faoi leith. Tacaíonn muid le tograí atá nuálach, leithleach agus a fhorbraíonn cruthaíocht, forbairt scileanna agus réamheolas ar an teanga a úsáidtear i gcruthú ealaíne. Spreagann muid tograí a cheadaíonn do pháistí taithí a fháil ar nádúr crois-dhisiplíneach na healaíona, tograí a cheanglaíonn smaointe agus déanamh ealaíne chuig ábhar eile e.g. Stair, Eolaíocht, An Comhshaoil, Traidisiúin áitiúil, náisiúnta agus domhanda. I measc an dtograí beidh cainteanna agus turais treoraithe.
Is clár gníomhach agus oideachasúil é an Clár Ealaíontóirí Chónaitheach atá maoinithe ag Comhairle Ealaíon na hÉireann.
Cónaitheachtaí Ealaíontóirí i Scoileanna – Méid le bronnadh: €1,200
Eolas agus foirm iarratais le fáil
 ANSEO


 

seiminineáir gréasáin ag teacht aníos

seimineár gréasáin- bainistiú ama i scoileanna

Scrúdóidh an seisiún seo na réimsí a a chuireann isteach go mór ar cheannairí agus iad ag comhlíonadh a ndualgas laethúil. Féachann sé ar an mbealach déileáil leis an ualach riachtanais gan chríoch ó riachtanais dhaoine eile a chaithfear déileáil leo i mbealach so-láimhsithe ag cruth cothromaíocht i saoil ceannairí.  

Dáta an Chúrsa: 11-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir-Cainteoir: Joe O'Connell
Uaireanta Roghnaithe: 1.5

Seimineár Gréasáin ECO-UNESCO- Meantóireacht Tograí Gnímh ar Scoil- Ag oiliúint Gníomhaithe timpeallachta Óga

Tacaíonn an togra clár gníomh seo le do spriocanna curraclaim Teastas Shóisearaigh, go háirithe i dtaobh folláine, OSSP, Tíreolaíocht agus Eolaíocht agus an Teastas Sinsearach i dtaobh Tíreolaíocht, Eacnamaíocht Bhaile, Polaitíocht sa Sochaí agus LCVA.

Dáta an Chúrsa: 12-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in Aisce.
Múinteoir-Cainteoir: ESCI
Uaireanta Roghnaithe: 1

JCT Dearadh Ríomhchuidithe- Máirt TINKERCAD

Tá na naisc clárúcháín do na ceardlanna Tinkercad agus Onshape thíosluaite. Beidh an dá chearddlann ar fáil ó 4.15 – 5.15 p.m. agus ó 7 – 8 p.m. gach Máirt agus Déardaoin sonraithe thíos agus beidh an clár céanna acu, ag ceadú do mhúinteoirí am a roghnú atá oiriúnach dóibh féin. Tá uasmhéid de 35 páirtithe ceadaithe sa cheardlann, mar sin is fearr clárú go luath! Is féidir clárú do Tinkercad trí cliceáil ar https://www.tinkercad.com/join agus Onshape ag https://www.onshape.com/education-plan

Dáta an Chúrsa: 17-11-2020 4:15 pm
Táille: Saor in Aisce
Múinteoir-Cainteoir: JCT
Uaireanta Roghnaithe: 1.5

oiliúint inteannach– Bainistiú Brú D’fhoireann scoile (COVID-19): Cúrsa Idirghníomach 3 PháiRT

Tá tionchar domhain tar éis a bheith ag an bpaindéim Covid-19 ar an bpobal scoile

Tá athrú mór tagtha ar chleachtais oibre agus saol scoile. In amanna nach raibh ann cheana, tá sé iontuigthe go méadóidh leibhéil brú.     Soláthraíonn Mind Ed Training pacáiste folláine féin-aire cuimsitheach do cheannairí scoile agus a bhfoireann. Tá ár 3 mhodúil folláine idirghníomhach áit oibre bunaithe ar an dtaighde néareolaíochta is deireanaí. Spreagrann na seisiúin fíorúla beo seo páirtithe chun truicir brú a aithint, córas freagartha an choirp a thuiscint, straitéis praiticiúla a fhoghlaim le déileail le brú.  Creideann muid go bhfuil sé níos éasca tú féin a tiomnú don “conas” de féin-aire nuair atá a fhios agat an ‘cén fáth.”

Dáta an Chúrsa: 17-11-2020 6:30 pm
Táille: €75.00
Múinteoir-Cainteoir: MindEd Training
Uaireanta Roghnaithe: 4.5

Seimineár Grésáin – Ag cruthú timpeallacht dhearfach d’fhoireann scoile in amanna diúltacha

Is é aidhm an tseimineár uair an chloig seo go bhfoghaimeodh Múinteoirí agus Múinteoirí Riachtanais Speisialta teicnící féin aire agus an bealach le timpeallacht oibre dearfach a chruthú.

Dáta an Chúrsa: 17-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Rachel Mescall and Carrie Budds
Uaireanta Roghnaithe: 1

Ceardlann ar líne -  ag cruthú Seomra Ranga Disléicse Cairdiúil ag leibhéal Bunscoile agus Iar-bhunscoile

Ba é Mí Dheireadh Fómhair mí feasachta disléicse.  Tá disléicse ar dhalta as gach deicniúir sa seomra. Ciallaíonn sé seo go bhfuil ar a laghad triúir as tríocha dalta i ngach seomra ranga disléicseach. Tabharfaidh an cheardlann seo achoimre do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile faoi dhisléicse.

Dáta an Chúrsa: 18-11-2020 5:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Paula Joyce & Emma Kenneally
Uaireanta Roghnaithe: 1

JCT Dearadh ríomhchuidithe – Déardaoin ONSHAPE

Tá na naisc clárúcháín do na ceardlanna Tinkercad agus Onshape thíosluaite. Beidh an dá cheardlann ar fáil ó 4.15 – 5.15 p.m. agus ó 7 – 8 p.m. gach Máirt agus Déardaoin sonraithe thíos agus beidh an clár céanna acu, ag ceadú do mhúinteoirí am a roghnú atá oiriúnach dóibh féin. Tá uasmhéid de 35 páirtithe ceadaithe sa cheardlann, mar sin is fearr clárú go luath! Is féidir clárú do Tinkercad trí cliceáil ar https://www.tinkercad.com/join agus Onshape ag https://www.onshape.com/education-plan

Dáta an Chúrsa: 17-11-2020 4:15 pm
Táille: Saor in Aisce
Múinteoir-Cainteoir: JCT
Uaireanta Roghnaithe: 1.5

Fóram ar líne senco iar-bhunscoile an chláir Iar-bhunscoile ONLINE SENCO FORUM – pleanáil Iompraíochta

Is é aidhm an Fhóraim seo líonra múinteoirí a thabhairt le chéile a bheidh ag obair sna seomraí ranga oideachas speisialta/ ionchuimsitheacha in iar-bhunscoileanna.  Is é aidhm an líonra foghlaim gairiúil, tacaíocht agus deiseanna gréasánú do mhúinteoirí a chur ar fáil. Is iad na baill a rialóidh ábhar na seisiúín. Bí linn más Príomhoide, Leas-Phríomhoide, Múinteoir Oideachas Speisialta nó Comhaordaitheoir Riachtanais Oideachais Speisialta in Iar-bhunscoil agus a theastaíonn uait níos mó eolais a fháil faoin líonra.

Dáta an Chúrsa: 19-11-2020 7:30 pm
Táille: Free
Múinteoir-Cainteoir: Rose-Marie Flanagan (B.Ed., M.Ed. in SEN)
Uaireanta Roghnaithe: 1.5

Cruinniú ar líne Zoom – Ag tabhairt le chéile cumas critéir ratha sa seomra ranga teastas shóisearaigh

Léireófar do rannpháirtithe le linn an chúrsa an bealach a oibríonn critéir ratha do dhaltaí agus do mhúinteoirí araon sa seomra ranga Teastas Shóisearaigh. Léireófar straitéis chun critéir ratha a chruthú.  Ní hamháin go bhfoghlaimeoidh na rannpháirtithe an belach le critéir ratha a glacadh isteach ina straitéis measúnúithe múnlaitheach, ach an bealach ar fhéidir le critéir ratha éascú a dheanamh ar phiar mheasúnú, féinmheasúnú an dalta.  Ar deireadh léirófar an bealach a d’fhéadfadh measúnú múnlaitheach a úsáid mar mhodh feabhais daltaí.

Dáta an Chúrsa: 25-11-2020 4:30 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Con Hurley
Uaireanta Roghnaithe: 1

Seiminineár Gréasáin – Ag reáchtáil cruinniú éifeachtach

Díphacálann an seisiún seo réimse straitéisí a méadaíonn éifeachtúlacht i dtaobh aschuir trasna gach cineál chruinnithe a bhíonn ag ceannaírí scoile nuair a gcuirtear i bhfeidhm iad. Féachann sé ar na nngnáis agus nósanna imeachta a mhéadaíonn éifeachtúlacht agus cinntí láidre ag cruinnithe foirne agus lár-cheannaireachta. Is é aidhm eile an tseimineár gréasáin láidriú a dhéanamh ar thuiscint rannpháirtithe ar an mbealach is fearr cruinnithe le páirtithe leasmhara eile a ghairm.

Dáta an Chúrsa: 26-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Joe O'Connell
Uaireanta Roghnaithe: 1.5

Sraith Seimineár Ghréasáin – Ag úsáid  Scileanna CBT d’fhoireann scoile

Díreoidh an tseimineár gréasáin seo ar mhionscrúdú a dhéanamh ar  theicnící CBT chun cabhrú le brú, giúmar íseal, buarthaí agus stíleanna smaoinimh neamhchabhrach.  Tá sé oiriúnach do Mhúinteoirí Bunscoile nó Iar-Bhunscoile, Cúntóirí Riachtanais Speisialta, Príomhoidí agus Leas-Phríomhoidí.

Dáta an Chúrsa: 26-11-2020 7:00 pm
Táille: €30.00
Múinteoir - Cainteoir: Nicola Culloty, Full Circle CBT
Uaireanta Roghnaithe: 4

Ceardlanna Idirghníomhacha ESCI/COSÁN

 Dáta an Chúrsa: 30-11-2020 4:00 pm
Táille: Saor in Aisce.
Múinteoir – Cainteoir: Martina McNamara and Liz Shinners
Uaireanta Roghnaithe: 3

Seimineár Gréasáin – Freagraí Spreagúla Dalta: ag feabhsú páirtíocht an dalta, foghlaim agus Measúnú

Féachfaidh an seimineár gréasáin seo ar réimse straitéis fianaise-bhunaithe chun leibhéil níos airde pairtíochta dalta a spreagadh sa seomra ranga.

Tá na straitéis seo oiriúnach do mhúineadh/fhoghlaim rang ar fad agus múineadh/foghlaim grúpa, a fheidhmíonn chun páirtíocht,foghlaim agus measúnú múnlaitheach an dalta a fheabhsú. 

Dáta an Chúrsa:: 30-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Claire Griffin
Uaireanta Roghnaithe: 1

Oiliúint  Éascaitheora JCT SLAR An Bhliain acadúil 2020/21

Tá an cheardlann ábhair roghnacha seo (a tugadh sa bhliain acadúil 2019/20) dírithe ar mhúinteoirí a bheidh ina éascaitheoirí ar chruinniú Fhoghlaim Ábhar agus Aithbhreithniú Measúinithe (SLAR) in a scoil i mbliana nó sa todhchaí.

Dáta an Chúrsa: 03-12-2020 4:30 pm
Táille: Saor in Aisce.
Múinteoir - Cainteoir: JCT
Uaireanta Roghnaithe: 1.5

20CLA177 – Seimineár Gréasáin- Feasacht DIAiBéitEaS

Tá an cúrsa Feasachta Diaibéiteas seo deartha do Scoileanna chun eolas a thabhairt d’fhoireann Scoile /thuismitheoirí nó daltaí ar Diaibéiteas agus a gcúiseanna, ar na comharthaí sóirt a aithint agus a spreagthóirí agus an bealach le déileáil le géibheann ar scoil.  Séard atá sa chúrsa seo ná plé, obair grúpa agus éascú.

Dáta an Chúrsa: 03-12-2020 7:00 pm
Táille: Saor in Aisce.
Múinteoir - Cainteoir: Optima Training
Uaireanta Roghnaithe: 2

Seimineár gréasáin – An bealach le piarbhreathnóireacht a chur i bhfeidhm ar scoil

Is éard atá i gceist le Piarbhreathnóireacht ná múinteoirí ag breathnú ar chleachtais a chéile agus foghlaim óna chéile. Is í an aidhm leis seo ná tacú le roinnt dea-chleachtais agus feasacht a chruthú faoin dtionchar atá ag do mhúineadh.

Dáta an Chúrsa: 26-01-2021 5:30 pm
Táille: Saor in Aisce
Múinteoir - Cainteoir: Claire Kilroy, Leas-Phríomhoide, Coláiste Bhaile Chláir
Uaireanta Roghnaithe: 1.5

Seisiún ar líne: seisiún eolais faoi Fheasacht Thitimeais do mhúinteoirí agus Múinteoirí Riachtanais Speisialta

Labhróidh Veronica Bon, Oifigeach Acmhainne Pobail le Epilepsy Ireland, faoi cheisteanna atá bainteach le titimeas sa scoil, chomh maith le cineáil taomanna, garchabhair, spreagthóirí, gníomaíochtaí agus an bealach le déileáil le taom i dtimpeallacht na scoile. Tá an seisiún eolais ar líne seo oiriúnach do gach ball foirne atá ag déileáil le daltaí le titimeas ag leibhéal bunscoile agus Iar-Bhunscoile.  

Dáta an Chúrsa: 27-01-2021 7:00 pm
Táille:  Saor in Aisce
Múinteoir - Cainteoir: Veronica Bon
Uaireanta Roghnaithe: 1

You are receiving this Newsletter because you signed up for Clare Education Centre Newsletters.  You can find out more about how we use Personal Information by reading our Privacy Policy available at https://www.clareed.ie/privacy-policy.html.  If you wish to unsubscribe please do so below.    

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Contact the Centre

  • Tel: 065 684 5500
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Govermment Buildings,
Kilrush Road,
Ennis,
Co. Clare

Location