LOGIN REGISTER

Search-Courses

Category

NUCHTLITIR BUNSCOILE - 2 SAMHAIN 2020

NUCHTLITIR bUNSCOILE  - 2 sAMHAIN 2020

NUACHTLITIR  IONAD OIDEACHAIS AN CHLÁIR – BUNSCOILE

Nuachtlitir- 2 SAMHAIn 2020

FÓN: 065 684 5500 | | Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Roinn an Nuachtlitir seo le Múinteoirí eile, Múinteoirí Riachtanais Speisialta agus NQTs nach bhfuil ar ár liosta poist trí cliceáil anseo.

AIRE: LEAS-PHRÍOMHOIDÍ

Seimineár gréasáin- Cruinniú gréasáin do Leas-Phríomhoidí scoileanna an Chláir


Tá an cruinnniú gréasáin seo do Leas-Phríomhoidí Bunscoile. Is deis í seo chun bualadh

le chéile agus machnamh a dhéanamh ar rathanna ceannaireachta agus dúshláin.


Dáta an Chúrsa: 05-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in aisce.
Múinteoir - Cainteoir: Ionad Oideachais an Chláir
Uaireanta Roghnaithe 1

Cláraigh anseo

 

SEACHTAIN EOLAÍOCHTA -  8-15 SAMHAIN

Féile Eolaíochta  
Tá Ollscoil Luimnigh, Coláiste Muire gan Smál agus  Institiúd Teicneolaíochta Luimnigh ag oibriú le chéile chun réimse gníomhaíochtaí  agus taithí chun ról na hEolaíochta a chéiliúradh i saoil daoine i réigiún an Mheán-Iarthar. Roinnfidh na trí Institiúd triú leibhéal a ndíocas d’Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, na hEalaíona agus Matamaitic le gach éinne sa réigiún.

Gheobhaidh tú Gach eolas ANSEO

Comórtas Seachtain Eolaíochta

 SEIMINEÁIR GRÉASÁIN ATÁ LE TEACHT

 

 

 An Cumann Litearthachta Éireann Connect 2020 Pacáiste de 3 Imeachtaí

Fadhbanna Comhaimseartha: treonna don Todhchaí

IMEACHT 3 – Dé Máirt, 3rd Samhain 2020 at 7pm (IST)

PIRLS i gcomhthéacs(anna): Measúnú Idirnáisiúnta Léitheoireachta i nDomhan atá ag

síorathrú

 

Dr. Emer Delaney, Ionad Taighde Oideachais.  

Ina dhiaidh sin beidh: 8ú Gradam LAI Dhé-Bhliantúil do Shár-Thogra Máistreachta

 

CLÁRAIGH ANSEO
 

 Curraclam Teanga Bunscoile Ceardlann ag plé TEANGA Ó BHÉAL

Ceardlann ag plé Teanga ó Bhéal sa Churriclam Teanga Buncoile a reáchtáilfear ar Zoom

Dé Máirt 3 Samhain 2020 at 3:15 -4:45PM.

Déanfar athbhreithniú ar phríomhtheachtaireachtaí an Churricalaim le linn na ceardlainne.

 Torthaí foghlama, straitéis múinteoireachta agus pléifear modhanna measúnaithe.

Dáta an Chúrsa: 03-11-2020 3:15 pm
Táille: Saor in Aisce

BRAT SCOIL gHNÍOMHACH ‘TOSÚ AMACH’ SEIMINEÁIR GRÉASÁIN mHÍ NA SAMHNA

Cláraigh dár n-imeachtaí oiliúna ‘Tosú Amach’ díreach tar éis an bhriseadh lár-téarma má tá do

Scoil ag oibriú i dtreo ASF, nó gur mhian leo oibriú i dtreo ASF, i mbliana.

Clárú ar líne Oscailt 2 Samhain: https://activeschoolflag.ie/training/

Dáta an Chúrsa: 04-11-2020 12:00 am
Táille: Saor in Aisce
Múinteoir - Cainteoir: Active School Flag

SEIMINEÁR Gréasáin ESCI – ÚsáID PADLET do SCOILEANNA le  foghlaimeoirí

 ardriosca

Tá an seimineár gréasáin seo oiriúnach do Phríomhoidí, múinteoirí ranga príomhshrutha,

Foireann Oideachas Speisialta agus múinteoirí riachtanais speisialta atá ag tacú le foghlaimeoirí

ardriosca.

Dáta an Chúrsa: 04-11-2020 7:15 pm
Táille: Saor in Aisce. 
Múineoir - Cainteoir: Niall Larkin
Uaireanta Roghnaithe: 1

GRÚPA OILIÚNA AR LÍNE CÚRSA TEOIRICE AGUS CLEACHAIDH

Tá an cúrsa seo oiriúnach do Mhúinteoirí agus  Múinteoirí Riachtanais Speisialta a theastaíonn

uathu bealach níos spreagúla úsáid aguas iad ag oibriú le páistí a bhfuil deacrachtaí sóisialta,

mothalach agus nó fadhbanna iompair, deacrachtaí taobaithe, féin-mhuinín íseal, féin-mheas

Íseal, acmhainneacht íseal, deacrachtaí féin-rialaithe agus nó deacrachtaí féin-léirithe.

Dáta an Chúrsa: 05-11-2020 4:30 pm
Táille: €200.00
Múinteoir - Cainteoir: Niamh Brennan

LAS DO SHOLAS – DO BHEALACH CHUIG folláine

Beidh ESCI ag tacú le foireann scoile trí sraith seimineáir agus Podchraoladh tríd an bhliain

Mar fhreagra ar an imní faoi fholláine ár oideachasóirí ag an am seo.

CLÁRAIGH ANSEO don Seimineár Do Bhealach Chuig Folláine.  

 Dáta an Chúrsa: 05-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in aisce.
Múineoir - Cainteoir: ESCI

Ó Thráma fhrithgníomhach go Tráma gníomhach: Seimineár gréasáin an chloig ó Pháirc an Chrócaigh

 

Tá an Seimineár gréasáin uair an chloig ó Pháirc an Chrócaigh i bpáirt le hIonaid Oideachais

Muineacháin, An Uaimh agus Trá Lí. Tá sé ar fáil do gach ball foirne scoile. 

Beidh scoileanna in ann clárú don seimineár gréasáin a luaithe is a bheidh ríomhphost faighte acu

le nasc chuig an seiminár gréasáin a bheidh siad in ann é a sheoladh chuig gach ball foirne scoile.  Is é €20 an scoil an táille.  

Dáta an Chúrsa: 09-11-2020 3:30 pm
Táille: €20.00
Múinteoir - Cainteoir: Aideen Flynn, PG Dip Ed, MA, M-IAPTP

Uaireanta Roghnaithe: 1

Ó  dHÍRIALÁIL GO rIALÁIL ( cEARDLANN AR LÍNE 2 PHÁIRT)

Ag cabhrú le Páiste atá trína chéile Suaimhneas a fháil laistigh de thimpeallacht na scoile.

Ceardlann ar líne, dhá pháirt tráma feasach.

Dáta an Chúrsa: 09-11-2020 5:15 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Aideen Flynn, PG Dip Ed, MA, M-IAPTP

Seimineár Gréasáin – Cabhrú leis an litreoir lag Le BRENDAN CULLIGAN

Scrúdóidh an chaint seo litriú mar scil agus mar phróiseas forbartha.

Féacfaidh sé ar na cúiseanna a bhíonn páistí ag streachailt le litriú agus an méid ar fhéidir a

dhéanamh chun na fadhbanan seo a réiteach. Scrúdóidh sé chomh maith na straitéis atá ann

chun litriú a fhorbairt.  Molfar modhanna chun fadhbanna litrithe a aithint ag úsáid cás staidéir.

Dáta an Chúrsa: 09-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteeoir - Cainteoir: Brendan Culligan

ÚSÁID NA TEICNEOLAÍOCHTA CHUN AN TEAGASC AGUS AN FHOGHLAIM TEANGA A FHORBAIRT

Díreofar sa cheardlann seo ar straitéisí úsáideacha chun an teagasc agus an fhoghlaim teanga

a chur chun cinn le húsáid na teicneolaíochta sa suíomh lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Dáta an Chúrsa: 09-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in Aisce
Múinteoir - Cainteoir: An Dr. Karen Ní Chlochasaigh & An Dr. TJ Ó Ceallaigh

Seimineár Gréasáin SNA – ag obair go héifeachtach le foireann ildisplínach

Reáchtálfaidh Ionaid Oideachais an Chláir, Múineacháin, Trá Lí agus na hUaimhe i bpairt le

Progressive College seimineáir beo ar líne do Mhúinteoirí Riachtanais Speisialta ar réimse

leathan topaicí a chabhróidh cur le forbairt eolais agus scileanna atá lárnach dá ról mar

Mhúinteoir Riachtanais Speisialta.  Is é an chéad topaic eile Oibriú go hÉifeachtach le Foireann

Ildiscipíneach agus reáchtáilfear é Dé Máirt 10 Samhain ag 3.30pm.

Dáta an Chúrsa: 10-11-2020 3:30 pm
Táille: €5.00
Múinteoir – Cainteoir:  Progressive College

IZAK9 ZOOM WORKSHOP

Cur síos ar an gCeardlann: Ag féachaint níos mine ar na bpríomhtascanna agus bealaí; ag

Forbairt  IZAK9 mar acmhainn páirtíochta sa scoil; ag forbairt tascanna agus dúshláin chun

foghlaim a bheith pearsanta chomh maith le IZAK9 and SEN.

Dáta an Chúrsa: 10-11-2020 4:30 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Pat Hanrahan

Seimineár Gréasáin GAEILGE 5 - GRAIMÉAR GAN GRÁIN

Tá an Seimineár Gréasáin seo oiriúnach do mhúínteoirí ó na Ranganna Sinsir.

Féachfar ar acmhainní, gníomhaíochtaí agus taithí foghlama a thacófar le múineadh

 'Gramadach na Gaeilge' sna ranganna sinsir.  

Dáta an Chúrsa: 10-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Aislinn Nic Pháidín

PDST Sraith Seimineáir Litearthachta #1 – AG SMAOINEAMH MAR SCRÍBHNEOIRÍ

Sa cheardlann ghréasáin seo beidh plé á dhéanamh againn ar cad iad na toscaí inspreagtha agus rogha a chuirimid ar fáil do dhaltaí. Déanfar forbairt ar sin leis an saorscríbhneoireacht agus anuas air sin, ar na seánraí scríbhneoireachta a mhúineadh.

Déanfar iniúchadh ar an aistriú scileanna agus ar conas cruinneas a chur chun cinn i slí

páiste-lárnach. Tagrófar don aiseolas agus aischothú, maraon leis an measúnú mar chuid den

cheardlann chomh maith.

Cláraigh anseo: https://zoom.us/webinar/register/WN__8hHH_BAT-WxXXU8qh2KRQ

Dáta an Chúrsa: 10-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in aisce
Múinteoir - Cainteoir: PDST & ESCI

sraith seimineáir Gréasáin – Neamhord de chuid speicream an uathachais agus scileanna gluaiseachta bunúsacha

Is féidir sraith oiliúna cuimsitheach ASD agus Gluaiseachta a dhéanamh ar líne thar roinnt seachtainí.  Críochnaíonn sé suas le chroíchlár scileanna gluaiseachta bunúsacha ASD/FMS rud atá riachtanach mar straitéis rialaithe agus bainisithe iompair. 

Dáta an Chúrsa: 11-11-2020 3:15 pm
Táille: €25.00
Múinteoir- Cainteoir: Dr Susan Crawford PhD

Seimineár Gréasáin – cianfhoghlaim do dhaltaí le Riachtanais Oideachais Speisialta (Bunscoil)

Féachfaidh an seimineár gréasáin seo ar straitéis chun tacaíocht a thabhairt do dhaltaí le riachtanais oideachais speisialta ar fhaitíos go mbeadh gá le Cianfhoghlaim.

Dáta an Chúrsa: 11-11-2020 6:00 pm
Táille: €10.00

Múinteoir - Cainteoir: Geraldine O Loughlin and Marie Ryan

Seimineár Gréasáin – Straitéis Éifeachtacha agus Praiticiúla agus  Idirghabháil chun tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaimeoirí LE NHEA Laistigh de thimpeallacht na scoile

ADHD: Straitéis Tacaíochta Féin Rialú & Iompair do pháistí le ADHD sa bhaile & ar scoil (aoiseanna 6-13 bliana d’aois)

Foghaim faoi bhealaí le Straitéis Féin Rialaithe a úsáid go héifeachtach chun tacú le páistí le hiompar ADHD sa bhaile agus ar scoil.

Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh i d’am féin.

Cláraigh ANSEO

Dáta an Chúrsa: 11-11-2020 7:00 pm
Táille: €9.99
Múinteoir - Cainteoir: Andrew Whitehouse
Uaireanta Roghnaithe: 1.5

ceardlann ar líne: cosaint leanaí: Róil agus freagrachtaí múinteoirí bunscoile

solárthróidh an seisiún idirghníomhach seo léargas ginearálta ar róil agus freagrachtaí múinteoirí i réimse chosaint leanaí chomh maith le comharthaí agus siomptóim míúsáide, déileáil le nochtadh ó pháiste, freagrachtaí tuairisciú éigeantach agus soláthar curriclam.  Beidh am sa chruinniú seo do mhúinteoirí ceisteanna a chur agus soiléiriú a lorg in ábhair bainteach le cosaint leanaí, ag smaoineamh ar riachtanais rúndachta.

Dáta an Chúrsa: 12-11-2020 3:15 pm
Táille: Saor in Ais
Múinteoir - Cainteoir: Margaret Nohilly and Mia Treacy

Seimineár Gréasáin – Ag Tacú le neamhspleáchais páistí le Riachtanais Oideachais speisialta

Díreoidh an seimineár gréasáin seo ar straitéis praiticiúla fianaise bhunaithe chun tacú le forbairt neamhspleáchais páistí le Riachtanais Oideachais Speisialta.

Pléifear réimse leathan ábhar chomh maith le foghlaim, iompair agus scileanna saoil.  Bheadh an seimineár gréasain seo oiriúnach go háirithe do Mhúinteoirí

Riachtanais Speisialta, os rud é go bhfuil fócas ar an gcroíchoincheap seo ina ról.

Bhainfeadh múinteoirí tairbhe as foghlaim mar seo.

Dáta an Chúrsa: 16-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Claire Griffin

Oiliúint intinneach – Folláine pacáiste féin-aire

Tá tionchar domhain tar éis a bheith ag an bpaindéim Covid-19 ar an bpobal scoile. Tá athrú mór tagtha ar chleachtais oibre agus saol scoile. 

In amanna nach raibh ann cheana, tá sé iontuigthe go méadóidh leibhéil brú.  Soláthraíonn Mind Ed Training pacáiste folláine féin-aire cuimsitheach do cheannairí scoile agus a bhfoireann. Tá ár 3 mhodúil folláine idirghníomhach áit oibre bunaithe ar an dtaighde néareolaíochta is deireanaí. Spreagrann na seisiúin fíorúla beo seo páirtithe chun truicir brú a aithint, córas freagartha an choirp a thuiscint, straitéis praiticiúla a fhoghlaim le déileail le brú.  Creideann muid go bhfuil sé níos éasca tú féin a tiomnú don “conas” de féin-aire nuair atá a fhios agat an ‘céin fáth.”

Dáta an Chúrsa : 17-11-2020 6:30 pm
Táille: €75.00
Múinteoir - Cainteoir: MindEd Training

Seimineár Gréasáin – Tuiscint ar Amharc-Ealaíona  – Naíonáin bheaga gO Rang a Dó

Tá Seimineár Gréasáin seo oiriúinach do Mhúinteoirí ranga agus Múinteoirí Riachtanais Speisialta ó Naíonáin Bheaga go Rang a Dó.

Is é aidhm an tSeimineár Gréasain seo tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí leis na haonaid srutha Féachaint agus Freagairt den Churraclam Amharc-Ealaíona.  

Dáta an Chúrsa: 17-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Saoirse Walsh

Seimineár Grésáin – Ag cruthú timpeallacht dhearfach d’fhoireann scoile in amanna diúltacha

Is é aidhm an tseimineár uair an chloig seo go bhfoghaimeodh Múinteoirí agus Múinteoirí Riachtanais Speisialta teicnící féin aire agus an bealach le timpeallacht oibre dearfach a chruthú.

 Dáta an Chúrsa: 17-11-2020 7:00 pm
Táille:  €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Rachel Mescall and Carrie Budds

OIliúint ar TEST2R: Uirlis chuimsitheach úsáidte  chun scagadh a dhéanamh  agus aimsiú a dhéanamh ar scileanna Litearthachta

Oiliúint in úsáid Test2r: Uirlis chuimsitheach úsáidte  chun scagadh a dhéanamh  agus aimsiú a dhéanamh ar scileanna Litearthachta

Dáta an Chúrsa: 17-11-2020 7:00 pm
Táille:  €10.00
Múinteoir – Cainteoir: Dr Pauline Cogan

Seimineár Gréasáin – Réiteach Fadhbanna Maitimaitice – ag cruthú spéise sna meán agus ardranganna

Beidh páirtithe eolach leis an reachtaíocht, polasaí agus boinn curriclam an dalta; Foghlaim faoin bhféidearthacht de ghuth an dalta do níos mó páirtíochta sa bhfoghlaim a fheabhsú; Céimeanna a aimsiú chuig úsáid SV chun foghlaim a mhéadú agus machnamh a dhéanamh ar a chúis i dtaobh guth an dalta agus na himní atá acu ar déileáileadh le guth an dalta. 

Dáta an Chúrsa: 18-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Dr. John O`Shea

Sraith seimineáir gréasáin #2

 litearthachta PDST  – Staidéar Litriú agus Focal

Féachfar ar na príomhpháirteanna Litrithe agus roinnt bealaí múinte Litrithe sa Seimineár Gréasáin seo.  Féachfaidh muid ar an nádúr chomhtháite Litrithe agus staidéar na bhfocal maidir le Teanga Labhartha, Léamh agus Scríobh.

Cláraigh anseo: https://zoom.us/webinar/register/WN_BRgIjF1HTPmRboySy3E8Zg

Dáta an Chúrsa: 18-11-2020 7:00 pm
Táille : Saor in Aisce
Tutor - Speaker: PDST & ESCI

CEARDLANN AR LÍNE - ocg IN I SCOILEANNA CAITLICEACHA

Is í an teachtaireacht spreagúil agus lán-dóchais atá ag croílár an chreideamh Chaitliceach do

gach éinne agus ag croílár an chúrsa nua, nuálach cúrsa ar OCG i Scoileanna Caitliceacha.

Tabharfaidh an cúrsa seo creatlach imlíneach faoin gcaoi a d’fhéadfadh OCG sna Scoileanna

Caitliceacha díriú ar ghrá, Saoirse agus aidhm a theastaíonn ó Dhia go mbeadh taithí againn air

Inár saol.

Féachfar ar anailís OCG maidir leis an mbóthar atá taistlithe againn, an áit ina bhfuil muid anois,

agus an áit a bheidh muid ag dul.  Scrúdófar an fhealsúnacht agus an t-údar atá taobh thiar de

OCG a mhúineadh.

Dáta an Chúrsa: 19-11-2020 4:00 pm
Táille: Saor in aisce.
Múinteoir - Cainteoir: Richard Casey

Ag Tacú le Páistí le Míchumais foghlama ginearálta éadrom sa seomra ranga príomhshrutha

Tá an seisiún seo do Mhúinteoirí Phríomhshrutha agus Comhordaitheoirí Oideachas Speisialta agus Múinteoirí agus iad ag oibriú le chéile páistí le Mild Míchumais foghlama ginearálta éadrom. Díreoidh an taispeántas ar bhealach láidreachtaí-bhunaithe déileáil le riachtanas sna seomra ranga ionchuimsitheacha. 

Dáta an Chúrsa: 19-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in aisce.
Múinteoir - Cainteoir: Dr Margaret Egan

STEAM AHEAD: Seimineár Gréasáin do mhúinteoiri ar STEAM sa seomra ranga bunscoile

Taispeántas agus plé ar bhealaí phraiticiúla le daltaí a spreagadh i gcruthú a STEAM foghlama féin.  Tá an togra Clare Education Centre STEAM i bpáirt le Coláiste Muire gan Smál agus leanann sé air ag cur chun cinn páirtíocht ghníomhach daltaí i bhfoglaim STEAM trí áiseanna gairmiúla agus deiseanna cainte do mhúinteoirí   

Dáta an Chúrsa: 19-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in aisce.
Múinteoir - Cainteoir: Láithreoirí: Michael Browne (Clare Education Centre), Aisling Leavy (Coláiste Muire gan Smál), Mairead Hourigan (Mary Immaculate College) Painéalaithe: Aaron Carroll (Cratloe NS), Siobhán Barry (Parteen NS), Maeve O’Dwyer (Coore NS), Sharon Brady (O’Callaghan’s Mills NS) agus Davina Kehoe (Cratloe NS)

ceardlann ar líne - Ó chráiteachán GO gaiscíoch

Ag cabhrú leis an bPáiste Buartha a g(h)aisíoch a fháil laistigh de Thimpeallacht na Scoile. 

Dáta an Chúrsa: 23-11-2020 5:15 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Aideen Flynn, PG Dip Ed, MA, M-IAPTP

AN próiseas Agallaimh do bhunscoileanna do mhúinteoirí: Plé Painéil

Lucht Éisteachta: Múinteoirí atá ag lorg fostaíochta i mBunscoileanna.
Is iad na téamaí a bheadh á phlé: An t-Iarratas, An Próiseas Roghnaithe agus an t-Agallamh.

Dáta an Chúrsa: 23-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in Aisce.
Múinteoir - Cainteoir: Avril Bolton (Príomhoide), Martin Moloney (Príomhoide), Mary Fitzgerald (Meastóir Neamhspleách) agus Ray McInerney (Stiúrthóir, CEC)

Seimineár Gréasáin – Tuiscint fhíorúil ar Ealaín – rang a trí GO rang a SÉ

Tá an seimineár gréasáin seo oiriúinach do Mhúinteoirí agus Múinteoirí Riachtanais Speisialta ó Rang 3 go Rang 6.   

Is é aidhm an tSeimineár Gréasain seo tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí leis na haonaid srutha Féachaint agus Freagairt den Churraclam Amharc-Ealaíona.  

  

Dáta an Chúrsa: 24-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Saoirse Walsh

Cur Chuige STEAM I dtaobh eolaíocht bunscoile – cur chuige teagmhálach spraíúil cruthaíocht i leith na eolaíochta!

Is speisialtóir Oideachas STEAM i bhforbairt agus seachadadh cláir spraíúla agus páirtíocht theagmhálach san Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, na hEalaíona agus Maitimaitic. D’oibrigh muid leis na céadta scoil timpeall na tíre chun cláir STEAM-sa Bhosca.

Bí linn don seimineár grésain seo chun réamheolas a fháil faoi cur chuigí STEAM d’Eolaíocht d’ardranganna bunscoile!

Dáta an Chúrsa: 24-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in Aisce.
Múinteoir - Cainteoir: STEAM Education

Seimineár Gréasáin- Ag tacú le páistí le Neamhord de chuid speictream an uathachais sa seomra ranga

This webinar focuses on a range of evidence-based approaches to supporting children with ASD in the mainstream classroom. Strategies will span both environmental and individualised approaches to student support, with focus on social communication, challenging behaviour, sensory needs and emotional regulation. This webinar will be suited to class teachers and SNAs working with children with ASD.

Cur Chuige STEAM I dtaobh eolaíocht bunscoile – cur chuige teagmhálach spraíúil cruthaíocht i leith na eolaíochta!

Is speisialtóir Oideachas STEAM i bhforbairt agus seachadadh cláir spraíúla agus páirtíocht theagmhálach san Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, na hEalaíona agus Maitimaitic. D’oibrigh muid leis na céadta scoil timpeall na tíre chun cláir STEAM-sa Bhosca.

Bí linn don seimineár grésain seo chun réamheolas a fháil faoi cur chuigí STEAM d’Eolaíocht d’ardranganna bunscoile!

Dáta an Chúrsa: 24-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Dr. Claire Griffin

SRaith Seimineár Gréasáin Litearthachta #3 PDST– Ag tacú le spreagadh sa litearthacht

An bealach a d’fhéadfadh páistí a bheith spreagtha mar éisteoirí, cainteoirí, léitheoirí agus mar scríbhneoirí i réimse teangacha? Léireoidh an seimineár gréasáin seo smaointe praiticiúla chun timpeallacht spreagúil a chruthú do gach páiste. 

Clárú Anseo: https://zoom.us/webinar/register/WN_UBmW5LCqS-ORfRRuz-mUTw

Dáta an Chúrsa: 25-11-2020 7:00 pm
Táille: Saor in Aisce
Múinteoir - Cainteoir: PDST & ESCI

Fóram ar líne clare senco cop bunscoile Litearthacht do pháistí le riachtanais breise

Tá Fóram SENCo an Chláir CoP Bunscoile i bpáirt le hIonad Oideachais an Chláir agus Coláiste Muire gan Smáil, ag céiliúradhcelebrates a Chéad Chuimhne agus leanann sé air ag tabhairt le chéile ar líne líonra múinteoirí in oideachas cuimsitheach/oideachas speisialta i mBunscoileanna an Chláir. Is é aidhm an líonra chun foghlaim proifisiúnta a sholáthair, tacaíocht agus deiseanna gréasánú do mhúinteoirí. Is í Margaret Egan a áisíonn an líonra agus a leanann uirthi ag tacú lena fhorbairt thar tréimhse ama. Bí linn le do thoil más Príomhoide, Múinteoir Riachtanais Speisialta nó   Comhordaitheoir SEN, i mbunscoil sa Chlár, agus a theastaíonn uait níos mó eolais a fháil faoin líonra.

Dáta an Chúrsa: 26-11-2020 6:00 pm
Táille: Saor in Aisce.
Múinteoir - Cainteoir: Dr Margaret Egan

Seimineár Gréasáin – Freagraí Spreagúla Dalta: ag feabhsú páirtíocht an dalta, foghlaim agus Measúnú

Féachfaidh an seimineár gréasáin seo ar réimse straitéis fianaise-bhunaithe chun leibhéil níos airde pairtíochta dalta a spreagadh sa seomra ranga.

Tá na straitéis seo oiriúnach do mhúineadh/fhoghlaim rang ar fad agus múineadh/foghlaim grúpa, a fheidhmíonn chun páirtíocht,foghlaim agus measúnú múnlaitheach an dalta a fheabhsú. 

Dáta an Chúrsa: 30-11-2020 7:00 pm
Táille: €10.00
Múinteoir - Cainteoir: Claire Griffin

  

Clár BIZZY BREAKS – Clár ar líne do bhunscoileanna

Bizzy Breaks is a collection of activities for primary school pupils designed to support children to move throughout the day
Is bailiúchán gníomhaíochtaí ghearra do bhristeacha tríd an lá scoile, cuireadh an clár seo le chéile ag smaoineamh ar threoirlínte reatha seomraí ranga agus COVID-19.  Cuireadh machnamh leis an gclár chomh le réimhse leathan gníomhaíochtaí folláine. Rinneamar na gníomhaíochtaí seo a dhearadh do do sheomra ranga de réir mar atá míonna an gheimhridh ag teacht agus spás gann.
CLICEÁIL ANSEO le haghaidh tuilleadh eolais.
 

 Leabhar Gáirdín orgánach scoile Bhliantúil, eagrán 2 seolta

The Year Round Organic School Garden - A Guide to Designing, Creating and Using an Organic School Garden 
Rinneadh uasdátú agus athchló ar an leabhar ‘The Year-Round Organic School Garden’ de thoradh éilimh, The Year Round Organic School Garden - A Guide to Designing, Creating and Using an Organic School Garden, tá sé ar fáil anois trínár siopa ar líne agus siopa ar an láthar ag Irish Seed Savers Association.
Is treoir praiticiúil ‘The Year-Round Organic School Garden’ do mhúinteoirí agus oideachasóirí eile a theastaíonn uathu an nádúr, gnáthóga dúchasacha agus bithéagsúlacht isteach i dtaillte na scoile.  
Is é aidhm an leabhair cabhrú le pleanáil, dearadh, cruthú agus úsáid gairdín orgánach scoile le agus do dhaltaí. Léiríonn sé na féidearthachtaí ollmhóra i ndearadh agus forbairt taillte scoile ina acmhainn an-spreagúil agus an-idirghníomhach oideachais le fás bia orgánach agus fás agus forbairt bithéagsúlachta mar chroíthéama.
Gach eolas ANSEO 
RAINBOWS IRELAND – comhráití le páistí

​Fráma Acmhainne do dhaoine atá ag oibriú agus ag tacú le páistí mar a ardaítear na srianta COVID-19
Tá fráma acmhainne forbartha ag Rainbows Ireland do dhaoine atá ag oibriú agus ag tacú le páistí ar a bhfilleadh ar scoil dóibh agus don phobal, mar a ardaítear srianta  COVID -19.
Íoslódáil Anseo

 

iasacht IPADS, LEGO Agus BEE-BOTS

iPads, Lego and Bee-Bots Loan
Seol ríomhphost chuig This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. le do thoil má theastaíonn uait aon cheann de na hearraí thíosluaite a fháil ar iasacht.  
- Seirbhís iasachta iPad 
- Seirbhís Iasachta Lego agus Bee-Bots 
- Boscaí IZAK9   

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Contact the Centre

  • Tel: 065 684 5500
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Govermment Buildings,
Kilrush Road,
Ennis,
Co. Clare

Location